Search
Close this search box.

Een nieuwe ramp treft de Syriers

Vroeg in de ochtend van 6 februari werd het Syrische volk weer doodsbang wakker, maar deze keer niet vanwege de granaten en explosies, maar eerder vanwege een verwoestende aardbeving die mensen doodsbang maakte en deden wegrennen uit hun huis uit angst voor het instorten van het gebouw, en wat de zaak verergerde waren de slechte weersomstandigheden: zware regenval, hagelstenen en bittere kou.
Nauwelijks waren de Syriërs en Turken bekomen van de schok van de aardbeving en begonnen ze hun wonden van de catastrofe te helen, of een nieuwe aardbeving trof hetzelfde gebied op de avond van 20 februari.
De verliezen van de aardbevingen die zich in de regio hebben voorgedaan, zijn ernstig en hun effecten zullen zich over jaren uitstrekken. Tienduizenden huizen zijn volledig verwoest, en duizenden zijn niet meer bewoonbaar, en honderdduizenden gezinnen zijn nu dakloos.
De zwaarst getroffen gebieden in Syrië zijn Aleppo en Latakia, en natuurlijk veel dorpen in de buurt van de Turkse grens.

Tot nu toe is het dodental in Turkije en Syrië ongeveer 45000, naast duizenden gewonden, en er liggen ook een groot aantal vermiste personen onder het puin van wie het lot nog niet bekend is.

We bidden voor alle slachtoffers en ik vraag de Heer om genade voor iedereen, of het nu in Turkije, in Syrië of zelfs in Libanon of andere landen is, voor het geval ze schade hebben geleden door wat er is gebeurd, maar onze hart breekt voor de mensen in Syrië, omdat hun situatie uitzonderlijk is en hun tragedie voortduurt en zich ophoopt als gevolg van de oorlog, en omdat hun infrastructuur al is vernietigd door de oorlog, en 90 procent van de mensen onder de armoedegrens leeft en een groot tekort aan middelen heeft, en hun middelen om te helpen door de oorlog zeer beperkt zijn.

In Syrië, na 12 jaar oorlog, vernietiging, epidemie, armoede, honger, dakloosheid en asiel, kwam deze catastrofe om de overgebleven Syriërs te vernietigen, degenen die niet de kans kregen om te reizen en hun toevlucht te zoeken in Europa, Canada of Australië, degenen die in hun zwakke kleine huizen bleven. Ze verzetten zich tegen kou, honger, gebrek aan elektriciteit, gas en medicijnen, ze werken dag en nacht meer dan 12 – 14 uur per dag en zeven dagen per week alleen maar om een salaris te krijgen dat, in het beste geval niet meer dan 80 euro per maand, wat bijna genoeg is om brood en melk voor hun kinderen te betalen. En nu is deze catastrofe gekomen om hen, na al hun lijden, ook dakloos te maken.

Stichting Open Hands start in samenwerking met stichting SCN (De Syrische Christelijke gemeenschap in Nederland) een noodhulpactie om de getroffen Syrische families te helpen.

De campagne heeft tot doel 100 tot 150 Syrische gezinnen te helpen waarmee de Syrische Christelijke gemeenschap in Nederland direct contact hebben en op de hoogte zijn van hun situatie, deze gezinnen komen uit Aleppo, Latakia en omliggende dorpen.
Tot nu toe zijn zo’n 50 gezinnen geholpen met een gemiddeld bedrag van 250 euro per gezin, waarmee een dakloos Syrisch gezin de huur voor een huis voor 3 tot 4 maanden kan betalen, of misschien aan voldoende eten voor anderhalve maand kan komen.
Ook werd er een bedrag van 500 euro gedoneerd aan een apotheek in een arme buurt, waarmee medicijnen en babymelk gratis werden uitgedeeld aan meer dan 50 arme, zieke en dakloze mensen.


Laten we onze broeders en zusters in Syrië helpen.
Uw gift komt volledig terecht bij bekende gezinnen van Syriërs, die ’s zaterdags hun diensten in de Vierhovenkerk in Delft houden, zonder overheadkosten.

Het rekeningnummer is:
NL15 RABO 0373 7367 11 t.n.v. Diaconie Protestantse Gemeente Delft inz. Bazaar VHK o.v.v. Gift Open Hands Ramp Syrië.

Early on the morning of February 6, the Syrian people woke up terrified again, but this time not because of the shells and explosions, but rather because of a devastating earthquake that terrified people and made people run from their homes for fear of the building collapsing, and what made matters worse were the bad weather conditions: heavy rain, hailstones and bitter cold.
No sooner had the Syrians and Turks recovered from the shock of the earthquake and began to heal their wounds from the catastrophe than another earthquake struck the same area on the evening of February 20.
The losses from the earthquakes that have occurred in the region are severe and their effects will extend over years. Tens of thousands of homes have been completely destroyed, and thousands are no longer habitable, and hundreds of thousands of families are now homeless.
The hardest hit areas in Syria are Aleppo and Latakia, and of course many villages near the Turkish border.

So far, the death toll in Turkey and Syria is about 45,000, in addition to thousands injured, and there are also a large number of missing persons under the rubble whose fate is not yet known.

We pray for all the victims and I ask the Lord for mercy for everyone whether in Turkey or in Syria or even in Lebanon or other countries in case they have been harmed by what happened but our hearts are breaking for the people of Syria, because their situation is exceptional and their tragedy continues and accumulates as a result of the war, and because their infrastructure has already been destroyed by the war, and 90 percent of the people live below the poverty line and a great shortage of resources has, and their resources to help through the war are very limited.

In Syria, after 12 years of war, destruction, epidemic, poverty, hunger, homelessness and asylum, this catastrophe came to destroy the remaining Syrians, those who were not given the chance to travel and take refuge in Europe, Canada or Australia , those who remained in their feeble little houses. They resist cold, hunger, lack of electricity, gas and medicines, they work day and night more than 12 – 14 hours a day and seven days a week just to get a salary that, at best, no more than 80 euros a month, which is almost enough to pay for bread and milk for their children. And now this catastrophe has come to make them homeless after all their suffering.

The Open Hands Foundation, in collaboration with the SCN Foundation (The Syrian Christian Community in the Netherlands), is launching an emergency aid campaign to help the affected Syrian families.

The campaign aims to help 100 to 150 Syrian families with whom the Syrian Christian community in the Netherlands have direct contact and are aware of their situation, these families come from Aleppo, Latakia and surrounding villages.
So far, about 50 families have been helped with an average amount of 250 euros per family, with which a homeless Syrian family can pay the rent for a house for 3 to 4 months, or perhaps enough food for a month and a half.
An amount of 500 euros was also donated to a pharmacy in a poor neighborhood, with which medicines and baby milk were distributed free of charge to more than 50 poor, sick and homeless people.


Let’s help our brothers and sisters in Syria.
Your donation will go entirely to well-known families of Syrians, who hold their services on Saturdays in the Vierhovenkerk in Delft, without overhead costs.

The account number is:
NL15 RABO 0373 7367 11 for. Deaconie Protestant Municipality of Delft inz. Bazaar VHK o.v.v. Gift Open Hands Disaster Syria.